EN facebook

A múzeumi középvezetők kompetenciafejlesztéséért is képzést szervez a MOKK

KÉPZÉS

A korszerű szakmai ismeretek, a stratégiai látásmód, a menedzser szemléletű vezetés elengedhetetlenül szükségesek napjaink múzeumi középvezetői számára is. Ám ezek mellett a szolgáltatói szemléletű múzeumok működtetéséhez és az ezekben zajló minőségi munkavégzéshez még további vezetői készségekre és képességekre is szükség lenne, melyek idő- és energiabefektetéssel természetesen fejleszthetőek.


Kellő önreflexió és őszinteség esetén bárki képes belátni, hogy milyen területeken lenne szüksége további fejlődésre ahhoz, hogy vezetői munkáját ne szélmalomharcnak élj meg, hanem önazonosan és komfortosan érezze magát pozíciójában, munkáját hatékonyabban végezhesse, sőt munkatársai, beosztottjai sikeréhez, akár munkahelyi flow-élményéhez is hozzá tudjon járulni vezetőként.

 

„Szívesen tanulnék … én egy botcsinálta középvezető vagyok, sehol nem tanultam, hogy hogyan kellene vezetni, hanem ahogy csak az évek folyamán kialakult...”[1]


„… a középvezetőknek a kiválasztásánál egyáltalán nincs olyan szempont, hogy vezetői alkat, vagy képesség. Ez tulajdonképpen a tudományos karrierépítés egy fázisa.”

 

A fenti idézetek a MúzeumokMa 2020 kutatás egyik mélyinterjúja illetve egyik fókuszcsoportos beszélgetése során hangzottak el. A hazai múzeumi szféra jelen állapotát sokrétűen feltáró kutatás keretében 44 felső- és középvezetővel készültek mélyinterjúk továbbá fókuszcsoportos beszélgetések 2020 nyarán. A mélyinterjúk alapján az is kirajzolódott, hogy mely vezetői kompetenciákat illetően kellene fejlődniük a hazai múzeumi középvezetőknek:

 


A kutatás mélyinterjúkat megelőző szakaszában széles körű onlive kérdőíves felmérés is zajlott, eszerint a múzeumi munkatársak 58%-a az elvégzett munkájáról nem kap visszajelzést felettesétől, miközben 73%-uk fogalmazott már meg javaslatot a munkahelyi elvárások kapcsán. Ez a középvezetői gyakorlat azonban nem csak a munkatársak igényeivel áll szemben, de az intézményvezetők is azt szorgalmaznák, hogy a középvezetők vállaljanak nagyobb szerepet a munkatársak teljesítményéről való visszacsatolásban.

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás megállapítása szerint:


„Sokakat jó szakmai munkájuknak köszönhetően neveztek ki vezetőnek anélkül, hogy a vezetői munkához szükséges felkészítést megkapták volna. Valószínű, hogy a vezetői hiányosságokkal is magyarázható, hogy a középvezetők több mint a fele nem ad visszajelzést a munkatársainak azok teljesítményéről, holott ez a dolgozók minőségi munkavégzéséhez pozitív hozadékkal szolgálna.”

 

Szintén ennek a kutatásnak a megállapítása, hogy az elmúlt 7 évben a múzeumban dolgozók 77%-a lecserélődött[2]. A magas múzeumi fluktuáció hátterében sok esetben a kollégák túlterheltsége, és a szektorra jellemző létszámhiány áll, de ezzel megegyező arányban (53 %)[3] szerepelt az a vélekedés, miszerint a vezetői felelősségen is sok múlik, a prioritások és határidők helytelen megfogalmazásával és a csapattagok ismeretének hiányában tovább lehet rontani a helyzeten.

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás egy másik ide vonatkozó elemzése azt támasztja alá, hogy a középvezetők körében is valós igény mutatkozik a kompetenciafejlesztő továbbképzésekre:

 

"A kutatás különböző szakaszaiban a középvezetők fejlesztésének több iránya megfogalmazódott. A kérdőív válaszadó középvezetőinek 43%-a úgy érzi, hogy elsősorban korszerű vezetési ismeretekre lenne szüksége, másodsorban (36%) pedig a vezetői készségfejlesztést jelölték meg. A felsővezetők viszont úgy látják, hogy a középvezetőknek elsősorban a vezetői készségüket és a hozzáállásukat kellene fejleszteni és csak harmadsorban a vezetési ismereteiket. Ennek okára mind a fókuszcsoportos interjú, mind a mélyinterjús kutatás ugyanazt a választ adta: a középvezetőket általában a szakmai hátterük miatt, meglévő vezetői gyakorlat nélkül nevezték ki és a kinevezésük után sem kaptak vezetési ismereteket és készségfejlesztést."[4]

 

Van tehát tenni- és fejleszteni való a hazai múzeumok középvezetői körében. Ehhez kíván hozzájárulni a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című 120 órás akkreditált, modulos rendszerű továbbképzéssel, melyen a korszerű vezetési ismeretek átadása mellett vezetői készségfejlesztés is történik szakavatott trénerek közreműködésével. A 60 órás képzési egységen belül hangsúlyos módon, 8 órában kerül sor Vezetői tréningre, melynek keretében a coaching szemléletű vezetéshez (delegálás, csapatmunka megtervezése, mások motiválása, nyitott, kétirányú kommunikáció) szükséges kompetenciákat, a konstruktív visszajelzést és a strukturált interjútechnikát lehet elsajátítani vagy fejleszteni.

 

A személyes és társas kompetenciák és a csoportos problémamegoldás témája mellett a stresszkezelés, az érzelmi intelligencia és az adaptív megküzdési módok, a pozitív pszichológia és az időgazdálkodás is a tananyag részét képezik. A résztvevők olyan holisztikus, megoldásorientált szemléletet, a mindennapi munkában jól hasznosítható ismereteket, stratégiai gondolkodásmódot, a munkatársakat sikeresen motiváló készségeket és hiteles vezetői stílust sajátíthatnak el, amely hozzájárul ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmény illetve múzeumi részleg hatékonnyá váljon, képes legyen az innovációra, a kreativitásra és a szolgáltatói szemléletű működésre, továbbá a változásokra is rugalmasan reagáljon.

 

Az így megszerzett tudás és kompetenciák birtokában hatékonyabbá válik a belső kommunikáció a munkatársakkal a múzeumon belül, könnyebb lesz együttműködéseket kialakítani a külső partnerekkel, intézményekkel. A speciális tulajdonságokkal és igényekkel rendelkező látogatói csoportok megszólítását és elérését, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének támogatását, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák múzeumi eszközökkel történő fejlesztését is hatékonyabban lehet megvalósítani a továbbképzésen közvetített ismereteknek köszönhetően.

 

A MOKK 2021. évi IV. Mesterségünk címere: múzeum című online szakmai napján a Múzeumvezetői kompetenciák[5] című szekcióban a továbbképzés különböző szakterületeket képviselő néhány oktatója és az egyik résztvevő beszélgetettek arról, hogy milyen kvalitásokra, ismeretekreés szemléletre van szüksége ma egy muzeális intézmény közép- illetve felsővezetőjének, és ehhez mit kínál a szóban forgó továbbképzés. Egy olyan muzeális intézmény illetve vezető profilképe rajzolódott ki a beszélgetésből, amely versenyképes a kulturális piacon, a szakmai kérdéseken túl a szolgáltatói szemléletet is hitelesen képviseli, érzékeny a minőségbiztosítás szempontjai iránt és a munkatársakban is képes az elkötelezettség, sőt a motiváltság érzését előmozdítani, ráadásul a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzetet is konstruktívan tudja kezelni.

 

A továbbképzés témájához kapcsolódóan ajánljuk Kassai Hajnalnak a szakmai napon tarott előadását is A MúzeumokMa 2020 kutatás eredményei a múzeumi szakemberek fejlesztéséhez továbbképzéshez kapcsolódóan címmel.

 

 

A MOKK 2021 őszén is megszervezi a Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című továbbképzést. A résztvevők a járványhelyzettől függően remélhetőleg már személyesen találkozhatnak, és tapasztalatcsere révén a több héten át tartó képzés alatt olyan közösséggé kovácsolódnak, melyben hosszabb távon is működő kapcsolatok, együttműködések épülhetnek ki a különféle muzeális vagy kulturális intézmények vezetői és munkatársai között.

 

Jelentkezési határidő a 2021. augusztus 30-tól induló 120 órás továbbképzésre: 2021. július 30.

 

A pénzügyi és HR irányítást, változásmenedzsmentet, marketing és kommunikáció irányítást és jogi ismereteket is érintő Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című kötelező 60 órás alapmodulra 2021.08.30-09.02. és 2021.09.06-09.09. között kerül sor.

 

További információ a továbbképzésről, a részvételi díjakról és a jelentkezés menetéről az alábbi linken érhetők el:
https://mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t

 

Az összesen 120 órás továbbképzés egyik különlegessége, hogy modulos rendszerű képzésről van szó. A résztvevők a kötelező 60 órás alapmodul mellé önállóan, érdeklődésüknek megfelelően állíthatják össze a tananyagot a különféle résztémákra fókuszáló választható képzési moduloknak köszönhetően, ehhez két 30 órás választható modulra kell jelentkezniük.

 

A választható modulok 2021-ben az alábbi időpontokban indulnak:


Stratégiaalkotás – 2021.09.13. - 09.16.
Minőségmenedzsment – 2021.09.20. - 09.23.
Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése – 2021.10.04. - 10.07.
PR, Marketing, Kommunikáció – 2021.10.11. - 10.14.

 

További részletek az adott modulról a modul címére kattintva érhetők el, ugyanitt lehet jelentkezni az adott modulra is.Az érdeklődők a választható modulokat önállóan, a kötelező alapmodultól függetlenük is elvégezhetik[6].

 

A korszerű és sokrétű ismeretanyag átadásán túl a modern oktatási trendeknek megfelelő felnőttképzési módszerek alkalmazása, a gyakorlati műhelymunka középpontba állítása is hangsúlyos eleme a továbbképzésnek.

 

Esettanulmányok elemzésével, illetve a saját intézmény példáinak megbeszélésével a jelen lévő szakemberek a képzésnek nem „csak” résztvevőivé, de aktív részeseivé is válnak. Ilyen módon kerül feldolgozásra például a jogi témakör is, a résztvevők a kapott tananyag alapján saját múzeumuk jogi kérdéseit elemzik a gyakorlati műhelymunka során. A változásmenedzsment előadást is gyakorlat egészíti ki, hiszen mára a múzeumi szférára is igaz, hogy semmi sem állandó, csak a változás, ami megfelelő hozzáállással és eszközökkel akár a múzeum javára is fordítható.

 

A MOKK által már számos alkalommal megrendezett kurzus további előnye, hogy a kapcsolati tőke bővítésére is alkalmat teremt. A képzés végén a hallgatók saját prezentáció keretében mutatják be a tanultak alkalmazását, így a jelenlévők megismerhetik egymás projektjeit, reflektálhatnak rájuk és kapcsolódási pontokat kereshetnek. A képzés teljesítésének további feltétele a tantermi órák 90%-án való részvétel, valamint a saját intézményére kidolgozott fejlesztési terv bemutatása a záródolgozatban.


Nem mellékes tény, hogy a képzés sikeres elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak. A 120 órás akkreditált továbbképzésen belül a 60 órás kötelező alapmodul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben a kinevezéstől számított két éven belül.[7] A 120 órás kurzus a továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadásával[8] zárul.

 

A továbbképzésre a múzeumi középvezetőkön kívül a muzeális intézmények jelenlegi és leendő vezetőit is várjuk.


Felhasznált irodalom

Csordás Izabella: A szervezeti működés szükséges reformjai – így látják a vezetők és a munkatársak. 2021
https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20210127/muzeumokma-2020_p06.pdf [letöltés ideje: 2021.05.29.]

Csordás Izabella – Nagy Magdolna: HR kérdések a múzeumi szakmában III. – A munkatársak fejlesztése. 2021
https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20210406/muzeumokma-2020_p15.pdf [letöltés ideje: 2021.05.29.]

Nagy Magdolna: A minőségi munkavégzésért – A munkatársak fejlesztési irányai. 2021
https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20210223/muzeumokma-2020_p10.pdf [letöltés ideje: 2021.05.29.]________________________________________
[1] Nagy Magdolna 2021,7.
[2] Csordás Izabella 2021,4.
[3] Csordás Izabella 2021,4.
[4] Csordás Izabella – Nagy Magdolna 2021
[5]


[6] A választható 30 órás modulok önálló elvégzése esetén a MOKK csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt állít ki.
[7] A kulturális tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás akkreditált képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a magasabb vezetői megbízást vissza kell vonni.
[8] Az egyik korábbi tanúsítványátadón készült videóhírlevél: