EN facebook

MúzeumTrip 28. A Sóstói Múzeumfalu múzeumpedagógiai fejlesztései

Múzeumpedagógia

Hosszú idő után először indul olyan intézménybe a MúzeumTrip, amely a szó fizikai értelmében is nyitva áll!!!

A lassan másfél éve tartó kampánysorozat olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. 2021-ben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökséget reprezentáló tagintézményeiben kezdtünk, majd a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihány, a Hadtörténeti Múzeum, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum fogadott bennünket. Most az ország keleti felébe utazunk, a május elsején nyíló nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluba. A  múzeum története után a múzeumpedagógiai fejlesztéseket ismerhetjük meg!

 

 

A Sóstói Múzeumfaluban 2016-ban kettős célkitűzéssel módszertani megújulási folyamat kezdődött el. Miután áttekintettük több év múzeumpedagógiai statisztikáit, azt tapasztaltuk, hogy az óvodások és a középiskolások, illetve döntési helyzetben lévő pedagógusaik kevésbé veszik igénybe szolgáltatásainkat, ezért múzeumpedagógiai kínálatunk bővítését olyan tartalmak kidolgozásával kívántuk folytatni, amelyek elsősorban a két alulreprezentált korosztály múzeumi tanulásához biztosítanak optimális feltételeket. A célcsoportbázis szélesítése mellett az is fontos célként fogalmazódott meg, hogy a Sóstói Múzeumfalu múzeumpedagógia tevékenyégét korszerűsítsük, professzionálisabb szintre emeljük, ennek következtében jobban megfeleljen a 21. század kihívásainak, a célcsoportok igényeinek, elvárásainak. Ez két feladatot is adott számunkra. Az egyik az volt, hogy a Sóstói Múzeumfalu döntően manuális tevékenységre építő foglalkozásai (pl. gyertyamártás, mézeskalácssütés, tarisznyaszövés, fazekasság stb.) mellett a többi múzeumpedagógiai módszert előtérbe állító, a formális tanulás keretei között folyó kompetenciafejlesztést támogató, az ismeretátadás alternatív módszereire nagyobb hangsúlyt fektető foglalkozásokat, programokat dolgozzunk ki. A másik feladat pedig az volt, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül népszerűsíteni tudjuk meglévő és újonnan kidolgozott foglalkozásainkat, egyáltalán a potenciális célcsoportok megismerjék, megtudják, hogy mit takar ez a lehetőség, milyen előnyei vannak a múzeumi tanulásnak.

 

  Inasok munkában (Mézeskalácssütés a műhelyben, 2014)

 

A megújulási folyamat szerencsésen összetalálkozott az EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú, Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért elnevezésű pályázati lehetőséggel, amelynek keretében 2018 és 2020 között foglalkozássorozatokat, témanapokat, vetélkedőket, táborokat valósítottunk meg 12 nevelési-oktatási intézmény bevonásával. A tematika összeállításánál arra törekedtünk, hogy olyan ismereteket nyújtsunk, amelyeket a célcsoportok az intézményes tanulás során is tudnak hasznosítani, illetve szokatlanságukkal, élményszerűségükkel felkeltik a 6-18 éves korosztályokba tartozó résztvevők figyelmét, érdeklődését, így motiválóan hatnak arra, hogy aktív múzeumlátogatókká váljanak. Többféle tevékenységi formát választottunk, változatos tematikákkal. Az óvodás korosztály számára nép- és műmesékre építő foglalkozássorozatokat, vetélkedőket dolgoztunk ki. Az alsósok és középiskolások témanapjait etnobotanikai, etnomatematikai és etnoszemiotikai tartalmakkal töltöttük meg. A felső tagozatos tanulók és a középiskolások figyelmét ráirányítottuk a tananyagban szereplő irodalmi alkotások néprajzi vonatkozású archaizmusaira, Arany János munkásságán keresztül. Hasznosítottuk a XI-XIII. századi háztípusokat bemutató régészeti skanzenünket is, ahol nyári táborokat szerveztünk, és a régészek, restaurátorok munkájából adtunk ízelítőt az általános iskolai tanulóknak, akiket szembesítettünk a rekonstrukciók készítésének problémáival is. A teljes pályázati projektet végül 1006 fő részvételével, bevonásával valósítottuk meg.

 

Mit mesélhet a régész a középkori földműves életéről? (Árpád-kori tábor, 2019)

 

.Fűben-fában orvosság… (Etnobotanikai témanap középiskolásokkal, 2019)

 

A módszerek megválasztásánál fontos volt számunkra, hogy azok igazodjanak a résztvevők életkori sajátosságaihoz. Így az óvodások esetében a mese és a játék összekapcsolása kapott hangsúlyt, különösen a drámajáték kínálta lehetőségeket igyekeztünk kihasználni. Fokozottan éltünk ezzel az általános iskolás és középiskolás korosztály számára kidolgozott témanapok esetében is. A szóbeliségre építő módszerek mellett a manuális alkotást továbbra is alkalmaztuk, amely középiskolások esetében – a programokról érdeklődő kérdőívek alapján – nem várt sikert hozott, különösen a szakiskolai tanulók igényelték ezt a módszert, mivel ebben érezték magukat kompetensnek, magabiztosnak. A legnagyobb élményt azonban a valós élethelyzetek kipróbálása (pl. kenyérsütés kemencében, műtermi fényképezés beöltözéssel, makett parasztház berendezése kisméretű bútorokkal, Árpád-kori ruhamásolatok felpróbálása, nagymosás és mángorlás stb.) jelentette valamennyi résztvevő számára.

 

Segédekben nincs hiány… (Bőrtarsolykészítés középiskolásokkal, 2019)

 

Lesz-e a kicsi legénynek nagy szerencséje? (Részlet egy óvodások számára tartott témanapból, 2019)

 

A pályázati projekt keretében elkészült egy módszertani összeállítás is, amely az óvodások számára kidolgozott, Volt egyszer egy… elnevezésű foglalkozássorozat megvalósításának menetét, illetve azokat a tevékenységsorokat tartalmazza, melyeket a múzeumpedagógiai foglalkozások előtt és után, az óvodában javasoltunk megvalósítani.

 

Mit tartottak a sifonban? (Részlet a Volt egyszer egy toli című foglalkozásból, 2018)

 

Áll a bál… (Részlet a Volt egyszer egy laskanyújtó című foglalkozásból, 2018)

 

Nem kevés dolgunk akadt a foglalkozások népszerűsítésével, marketingjével kapcsolatban, mivel a Sóstói Múzeumfaluban erre a feladatkörre sokáig nem volt megfelelő szakember. Itt elősorban a weboldalunk és a Facebook-oldalunk kínálta reklámlehetőségekkel éltünk és élünk, valamint ímélben tartjuk a kapcsolatot az intézményekkel és a pedagógusokkal, akiket időszakosan megjelenő hírleveleink útján tájékoztatunk állandó múzeumpedagógiai kínálatunkról, ennek bővítéséről, illetve az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó kezdeményezéseinkről.

 

A cikk szerzői a Sóstói Múzeumfalu múzeumpedagógusai

MúzeumTrip, néprajz
2020-08-07 20:00
látogató, néprajz, programajánló, természet, történelem, újranyitás
2020-05-15 16:00