EN facebook

Bevezetés – a MúzeumokMa 2020 kutatás módszertana, a részt vevők köre

Múzeumok Ma 2020

2020-12-02 07:00

A MúzeumokMa 2020 országos kutatás előkészítése 2019 őszén indult. Az Előszóban már megfogalmazott célok eléréséhez az előkészítés során meghatároztuk a vizsgálni kívánt muzeális intézmények és szakemberek körét, a lekérdezés módszertanát, valamint a főbb témaköröket.

 

A MúzeumokMa 2020 kutatásba bevont intézmények és személyek

A kutatásba a magyarországi múzeumi hálózat tagjait, a különböző besorolású múzeumok (országos múzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok, országos szakmúzeumok, tematikus és területi múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek) főigazgatóit/igazgatóit, középvezetőit és munkatársait, valamint a múzeumokkal szerződéses viszonyban álló szolgáltató cégek vezetőit vontuk be.

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás módszertana

Az országos lekérdezésben különböző fázisaiban kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtést végeztünk, valamint korábbi elemzések eredményeit is felhasználtuk.

 

Kvantitatív adatgyűjtés:

- statisztikai adatok begyűjtése

- kérdőíves adatbekérés

 

Kvalitatív adatgyűjtés:

- mélyinterjúk

- fókuszcsoportos interjúk.

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás kérdőívei

A kérdőíves adatbekérés során differenciált adatgyűjtést végeztünk. A vizsgálathoz összesen hét kérdőív készült 1) az országos múzeumok főigazgatói, 2) a megyei hatókörű városi múzeumok igazgatói, 3) az országos szakmúzeumok igazgatói, 4) a területi múzeumok, tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények, közérdekű muzeális kiállítóhelyek igazgatói, 5) a múzeumok középvezetői, és 6) munkatársai, valamint a múzeumokkal kapcsolatban álló 7) szolgáltató cégek vezetői részére. A kérdőívek online felületen voltak elérhetőek 2020. március 23. – április 9. között.

 

A kérdőív kitöltésében részt vevő főigazgatók és igazgatók listáját az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Múzeumi Főosztályától kaptuk, a középvezetők és a szolgáltatók elérhetőségeit a múzeum vezetőitől kértük be.

 

Az intézményvezetőket, középvezetőket és szolgáltatókat e-mailben kerestük meg és kértük fel a részükre elkészített kérdőív kitöltésére. A munkatársak kérdőíve online elérhető volt bárki számára, azt az igazgatóknak küldtük el, kérve a munkatársaik közötti megosztást, továbbá közzétettük a kutatás népszerűsítéséhez használt online kommunikáció során is.

 

A kutatásra igazgatók, középvezetők és a szakmai szervezetek (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége) segítségével; szakmai konferencián (Országos Múzeumigazgatói Konferencia) tartott előadással; szakmai portálokon (magyarmuzeumok.hu, pulszky.hu) megjelent interjúkkal; valamint a Facebook-on közzétett videóinterjúval és hirdetési kampánnyal hívtuk fel a figyelmet.

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás témakörei

A különböző kérdőívekben az alábbi nagy témákkal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket:

 

 

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás kérdőívet megválaszolókra vonatkozó adatok

A kérdéssort összesen 1636-an töltötték ki, ebből 1616 fő múzeumi alkalmazott (igazgatók, középvezetők, munkatársak) és 20 fő szolgáltató cég vezetője.

 

Az 1616 múzeumi alkalmazott, a 2019. évi kulturális statisztikai adatok alapján a múzeumokban dolgozó 7135 fő teljes- vagy rész munkaidős foglalkoztatottnak a 22,65%, ez nagy érdeklődést és kitöltési hajlandóságot mutat. A konkrét e-mail címre kiküldött kérdőívek esetében pontosan megállapítható a kitöltési arány, a munkatársak részére készített online, mindenki által elérhető kérdőív esetében, csak becsült számmal dolgozhatunk.

 

A kitöltők megoszlása foglalkozási körök szerint[1] (N=1636) 

 

A fő/igazgatók esetében a múzeumok besorolása szerinti kitöltési megoszlást is látjuk. A megyei hatókörű városi múzeumvezetők közül mindenki, az országos múzeumok főigazgatóitól 10 kérdőívet kaptunk a lehetséges 11-ből és az országos szakmúzeumok igazgatóinak is több mint fele kitöltötte a kérdőívet. A területi és tematikus múzeumok, a közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek közül összesen 316 intézmény igazgatójának küldtük ki a kérdőívet, több mint negyedük ki is töltötte azt. A főigazgatók/igazgatók ilyen nagy kitöltési hajlandósága is mutatja a kutatás jogosságát és az igényt a múzeumi világ mélyebb, pontosabb megismerésére.

 

Fő/Igazgatói kitöltések aránya a múzeumok besorolása szerint (N=125) 

 

 

A kérdőíveknél a korábban említett nyolc nagy témakör mellett a kitöltőre vonatkozóan is végeztünk adatbekérést a szakmai kérdésekre adott válaszok pontosabb értelmezhetősége érdekében.

 

A válaszadók nemére, életkorára, végzettségére vonatkozó adatokból látható, hogy a női munkatársak a kitöltésben aktívabbak voltak, ahogy életkor szerint a 36-45 éves korosztály. Az adatot szolgáltatók 82%-ban rendelkeznek felsőfokú végzetséggel.

 

A munkatársakat a múzeumi szakmában, jelenlegi munkahelyükön és jelenlegi munkakörükben eltöltött munkaviszonyuk idejéről is megkérdeztük. A válaszadók közel harmada kevesebb mint öt éve dolgozik a múzeumi ágazatban, jelentős részük (44%) 5-20 év között és több mint ötödük húsz évnél is régebben. 44% öt évnél nem régebben került jelenlegi munkahelyére, míg 17% már több mint 20 éve ugyanott dolgozik. A jelenlegi beosztás tekintetében legjellemzőbb, hogy 5 éven belül kerültek mostani posztjukra és ezen belül is figyelemre méltó az elmúlt év (2019.) amikor is a munkatársak 18% új beosztásba került, igaz ebből az összesre vetített 8% a tavalyi évben csatlakozott a múzeumi szakmához. A munkavállalók 9%-a már több mint 20 éve jelenlegi beosztásában van.

 

 

 

 

A fő/igazgatói kérdőívekben az általuk irányított múzeumra vonatkozóan is feltettünk kérdéseket. A múzeumok közel fele önálló, míg 43% intézményegyüttes része és annak vagy központi egysége (11%) vagy tagintézménye (32%). Gazdálkodásukat tekintve 46% önálló és 48% nem önálló. Az intézmények több mint fele (53%) települési vagy kerületi önkormányzat, míg 28% állami fenntartása alá tartozik. 8%-nak alapítvány, 6%-nak pedig gazdasági szervezet a fenntartója.

 

A muzeális intézmény (N=125) 

 

 

 

A foglalkoztatási adatokra is rákérdeztünk, így a főállású és részmunkaidős munkavállalók, a kulturális közfoglalkoztatottak, az önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálat keretében fogadott diákok létszámára.

 

A muzeális intézmények foglalkoztatottsági adatai (N=125).

 

 

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás mélyinterjúi

A kutatás második szakaszában a kérdőíves adatok kielemzése után egyes témakörök további részletezése érdekében mélyinterjúkat készítettünk. Alkalmazkodva a járványhelyzet körüli bizonytalansághoz a mélyinterjúkat különböző módokon (személyesen, telefonon, online videókonferencia keretében) bonyolítottuk le.

 

A kérdések három témakört öleltek fel: 1) alapfeladatok és stratégia, 2) szolgáltató szemlélet, 3) emberi erőforrás-menedzsment.

 

Mélyinterjúkra felsővezetőket és középvezetőket kértünk fel, a kiválasztásuknál szempont volt, hogy minden múzeumi típus képviselje magát. A felkért 50 fő közül 44 múzeumi felső- és középvezetővel készült interjú az alábbi megoszlásban.

 

 

 

A MúzeumokMa 2020 kutatás fókuszcsoportos lekérdezése

A vizsgálat harmadik elemére 2020. novemberében került sor. A koronavírus második hulláma elleni védekezés érdekében meghozott kormányzati intézkedések betartása mellett, ezeket már kizárólag az online térben – videókonferencia alkalmazás segítségével – bonyolítottuk le.

 

Összesen négy alkalomra került sor 1) az országos múzeumok főigazgatói (6 fő), 2-3) a megyei hatókörű városi múzeumok igazgatói (14 fő) és 4) a múzeumi szakma elismert szakembereinek (9 fő) részvételével.

 

A beszélgetésen a résztvevőket elsősorban az éppen aktuális jogviszonyváltás folyamatáról; a múzeumok szervezeti struktúrájának átalakításról; az országos múzeumok mintaadó szerepéről; a múzeumok tudományos feladatáról; a múzeumok és a turizmus, a közösségek, az identitás kapcsolatáról; valamint a munkatársak fejlesztéséről és megtartásáról kérdeztük.

 

A kvalitatív interjúk sikeresek voltak, segítségükkel tovább tudjuk árnyalni a kérdőívek, valamint a kulturális adatszolgáltatások statisztikai kimutatásait, érthetőbbé válnak bizonyos döntések és lehetőségünk lesz ok-okozati viszonyok megállapítására és megértésére.

 

Köszönjük a kutatásban résztvevő múzeumi szakembereknek, hogy a kérdőívek kitöltésével, valamint tapasztalataiknak és véleményüknek a különböző interjúkon történt megosztásával hozzá járultak az elemzéseredményességéhez!

 

 

[1] A Munkatársak - Kiküldött kérdőívek száma adat egy becsült szám: a 2019. évi kulturális statisztikai adatszolgáltatás Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók-Együtt’ adatából (7135) kivontuk az igazgatóknak (361) és középvezetőknek (317) kiküldött kérdőívek számát, feltételezve, hogy ők azt töltötték ki.

 

A szerző az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója

 

 

MúzeumokMa 2020 kutatás publikációs menetrendje

 

 • 1. Előszó – a kutatás célja, létrejötte, szereplők, percepciók -  2020. november 25.
  2. Bevezetés – a kutatás módszertana, a kutatásban részt vevők köre  - 2020. december 2.
  3. Múzeumok és kihívások  - 2020. december 9.
  4. Mennyiben befolyásolja a bér a múzeumi munkatársak motivációját? 37% versus 63% -  2021. január 13.
  5. Mit jelent a szolgáltatói szemlélet? - 2021. január 20.
  6. A múzeumi működés szükséges reformjai - így látják a vezetők és a munkatársak  - 2021. január 27.
  7. Stratégiai látásmód a múzeumokban - 2021. február 3.
  8. Kik nem látogatják a múzeumainkat, és mit tehetünk a bevonásuk érdekében? - 2021. február 10.
  9. Az országos múzeumok mintaadó és tudományos szerepe  - 2021. február 17.
  10. A minőségi munkavégzésért - a munkatársak fejlesztési irányai  - 2021. február 24.
  11. A múzeumok társadalmi szerepvállalása a közösségek fejlesztésével és az identitás erősítésével  - 2021. március 3.
  12. Fiatalok pályán tartása, megtartása – Miért fontos? Kinek fontos?  - 2021. március 10.
  13. HR- és szervezetfejlesztési kérdések a múzeumi szakmában  - 2021. március 17.
  14. Múzeumok és turizmus. Múzeumok és egyéb kulturális intézmények viszonya - 2021. március 24.
  15. Ajánlások  - 2021. március 31.