Hatályát vesztette a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló korábbi rendelet

JOSZABÁLY

2019-02-27 21:00

hétfői Magyar Közlöny adta hírül, hogy megváltozott a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendje. Az eddigi szabályozás szerint vissza kellett adni a közgyűjteményekben őrzött műtárgyakat a tulajdonjogukat valószínűsítő személyeknek, ha az államét nem lehetett bizonyítani. Ahogy a Népszava cikke felhívta a figyelmet, az állam lemondott a vitatott eredetű műtárgy tulajdonjogáról, amíg az igénylő bizonyította, hogy valóban ő annak a jogos tulajdonosa. A most érvénybe lépő átmeneti rendelkezések nyomán viszont a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. először megvizsgálja, hogy az igénylő tulajdonjoga bizonyítható-e. Ha minden kétséget kizáróan jogos a kérelem, akkor sem feltétlenül kerülhet magánszemély birtokába a műtárgy, mivel a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelem alá helyeztetheti.

 

A friss szabályozás a következőképp rendelkezik:

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: állami tulajdonjog gyakorlója) az igénylő által előterjesztett okiratokat és egyéb bizonyítékokat megvizsgálja. Ennek során azokat a tényeket és körülményeket veszi figyelembe, amelyek alapján az igénylő tulajdonjoga kétséget kizáróan bizonyítható.

 

Az állami tulajdonjog gyakorlója az igény bejelentését követő 10 napon belül megkeresi az érintett közgyűjteményt, továbbá a Magyar Nemzeti Levéltárat, amely 30 napon belül szolgáltatja az igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak listáját, az azokra vonatkozó, a kezelésében lévő – továbbá, ha a közgyűjtemény tudomása szerint más közgyűjtemény további bizonyítékokkal rendelkezik, az ezektől beszerzett –, az állami tulajdonjog fennállását bizonyító vagy az őrzés ettől eltérő egyéb jogcímére vonatkozó iratokat.

 

Ha az igénylő állampolgárságától való megfosztására és vagyona elkobzására az eljárás során adat merül fel, akkor az állami tulajdonjog gyakorlója az illetékes kormányhivatalt is megkeresi a szükséges okiratok beszerzése érdekében.

Az állami tulajdonjog gyakorlója az igénylő által előterjesztett okiratokról, valamint egyéb bizonyítékokról és adatokról összesítést készít, amelyet az igény kézhezvételétől számított 100 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszter részére megküld. Az összesítésben a vagyontárgy történetére vonatkozóan feltárható szakirodalmi adatok is feltüntethetőek.

 

Ha a megküldés határidejéig a közgyűjtemény nem szolgáltatta az állami tulajdonjog gyakorlója részére a rendelkezésben meghatározott adatokat, és emiatt ezeket nem volt mód az összesítésben szerepeltetni, ennek tényét az állami tulajdonjog gyakorlója az összesítésben feltünteti.

 

Ha a miniszter az összesítést nem tartja alkalmasnak, illetve elegendőnek a döntés meghozatalához, 30 napos határidővel az adatok kiegészítését írhatja elő.

 

Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy az igénylő kérelme az igényelt vagyontárgy vonatkozásában kétséget kizáróan megalapozott, a miniszter 15 napon belül dönt a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásról. Ha nem megalapozott, a miniszter dönt az igény elutasításáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján.

 

Ugyanitt olvashatjuk, hogy az első esetben – megalapozott igény - a visszaadás nem eredményezi a tulajdonjogi igény eldöntését.

 

Ha nem bizonyul jogosnak a magánszemély igénye, a döntést követően a vagyontárgy a közgyűjtemény őrzésében marad. Az igény elutasítása nem akadálya annak, hogy az igénylő a vagyontárgyra vonatkozó tulajdoni igényének érvényesítése és a vagyontárgy kiadása iránt a bíróságnál keresetet terjesszen elő. 

 

Ha a miniszter az összesítés alapján az igényt elutasítja, arról az állami tulajdonjog gyakorlóját tájékoztatja.

 

Ha a miniszter megalapozottnak ítéli az igényt, haladéktalanul megvizsgálja, hogy indokolt-e a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 47. §-a szerinti védetté nyilvánítási eljárást megindítani.

 

Ha a miniszter döntést hozott a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról, a közgyűjtemény köteles a vagyontárgyat – az igénylővel egyeztetett időpontban – az igénylő részére birtokba adni, az időpontban való megegyezés hiányában pedig 3 napon belül lehetőséget biztosítani arra, hogy a vagyontárgyat az igénylő birtokba vegye.

 

Ha a vagyontárgyat több, igényüket együttesen előterjesztő igénylő részére kell visszaadni, a közgyűjteménynek azt az igénylők mindegyike által meghatalmazott személy részére, ennek hiányában az igénylők közös birtokába kell adnia.

A miniszteri döntéssel visszaadott vagyontárgy átvételére az igénylő a visszaadásról szóló miniszteri döntés kézbesítésétől számított 6 hónapos – jogvesztő – határidőn belül jogosult.

 

A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjában miniszteri döntéssel befejezett, de az igénylőnek birtokba nem adott vagyontárgyak átvételére az igénylő 6 hónapos – jogvesztő – határidőn belül jogosult akkor, ha az igénylő a birtokbavételt e rendelet hatálybalépéséig nem kezdeményezte. Az igénylő halála esetén az örökös kérheti a birtokbaadást, ebben az esetben a 6 hónapos jogvesztő határidő a hagyatéki eljárás időtartamával meghosszabbodik.

 

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00