EN facebook

Félidőhöz ért a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt

A múzeumi és könyvtáros szakma a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében sokat tesz azért, hogy csökkenjen a korai – azaz a végzettség nélküli – iskolaelhagyók aránya, javuljon a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete, erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja, csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők száma. A nemes célok elérése érdekében a két kulturális szakterület három éven át tartó programot indított 2017 februárjában.

 

A Széchenyi 2020 program keretében 2017. február 1. és 2020. január 31. között 2 milliárd forint keretösszegből az Európai Unió támogatásával 36 hónapon keresztül zajló projekt a múzeumi és könyvtári terület intézményeit és szakembereit készíti fel arra, hogy választ adjanak az új társadalmi-gazdasági kihívásokra. Teszi ezt oly módon, hogy a munkatársak a társadalom fiatal korosztályaira fókuszálnak, s fejlesztési tevékenységüket az oktatási intézményekkel, a pedagógusokkal, illetve a leendő pedagógusok érzékenyítése által valósítják meg.

 

A múzeumi és könyvtári komponensből álló projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ konzorciumvezető és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi partner együttműködésében valósul meg. A projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése iránt.

 

A hazai múzeumi és könyvtári rendszerre kiterjedő módszertani fejlesztés átfogó célja, hogy a kulturális intézményrendszer az általa kínált nem formális és informális oktatási szolgáltatásokat bővítse, a hozzáférést növelje. A projekt hatékonyan kíván hozzájárulni a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez. A minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az oktatásba való visszatérés ösztönzése egyaránt a célok között szerepel.

 

 

Mindezen célokat a projekt alapkutatásokkal, mintaprojektek és mintaprogramok megvalósításával kívánja elérni. A projektben módszertani ajánlások, pedagógusoknak, múzeumi és könyvtári szakembereknek szóló továbbképzések valósulnak meg, szakmai kiadványok születnek, továbbá országos múzeumi koordinátori, illetve könyvtári szaktanácsadói hálózatot működtetünk. Az ágazati együttműködést közös szakmai rendezvények is segítik, így 2017 decemberében sikeresen zajlott le a múzeumi koordinátori hálózat és könyvtári szaktanácsadói hálózat első országos találkozója. A program most ért félidejéhez, de máris rengeteg eredményt tud felmutatni.

 

 

A projekt múzeumi komponense, A mi múzeumunk keretében 2018. július 15-ig elért eredmények    

 

A projekt keretében átfogó kutatások indultak a múzeumpedagógia helyzetének feltérképezésére, a múzeumi szakemberek kompetenciáinak vizsgálatára, a múzeumok szolgáltató jellegének és a frontmenedzsment gyakorlatának monitorozására. A kutatások több mint 50 tagú kutatói és módszertani szakember-csapat közreműködésével, valamint 700-nál is több hazai muzeális intézmény bevonásával zajlottak; 10 kutatási részjelentés és 48 mélyinterjú készült el. A kutatási irányok és a módszertani fejlesztések bemutatására több nemzetközi múzeumi konferencián és módszertani napon is sor került, melyek jelentőségét neves külföldi múzeumi szakemberek előadásai és részvétele növelte.

A kutatási eredményeket is felhasználó modell-programok, az ún. mintaprojektek keretében olyan múzeumi jó gyakorlatokat teszteltek muzeális és oktatási intézmények, amelyeket a jövőben más, hasonló adottságokkal rendelkező szervezetek is sikeresen adaptálhatnak. A projekt keretében tervezett 19 mintaprojektből 10 lezárult az első projektévben, 8 pedig 2018. március végére. A 19. mintaprojekt zárása 2018 szeptemberében várható. A mintaprojektekben résztvevő, közoktatásban és felsőoktatásban tanulók száma meghaladta a 2500 főt. A kutatások és módszertani fejlesztések gyakorlati adaptálása céljából összese 151 intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, ebből 91 esetben a mintaprojekteket megvalósító intézményekkel, illetve az általuk mentorált muzeális intézményekkel, valamint a mintaprojektekben résztvevő közoktatási és felsőoktatási intézményekkel dolgoztunk együtt.

 

A kulturális hozzáférés kiterjesztése céljából KultúrBónusz címmel olyan kísérleti jellegű program indul az Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban, melynek köszönhetően 6000, jórészt társadalmilag hátrányos helyzetű diák tud ingyenesen múzeumpedagógiai foglalkozásokon részt venni 2018-ban és 2019-ben.

 

A projekt keretében 41 múzeumi szakemberből álló országos koordinátori hálózat működik, a budapesti, illetve a megyei múzeumi koordinátorok már 193 rendezvényt szerveztek múzeumi szakemberek és pedagógusok számára, valamint 418 alkalommal végeztek szakmai tanácsadást. A hálózat munkájának támogatására két 30 órás akkreditált továbbképzést, valamint öt alkalommal szakmai műhelynapokat rendeztünk. Két külföldi tanulmányútra is sor került a koordinátorok részvételével a szakképzés, a pályaorientáció és a tehetséggondozás külföldi jó gyakorlatainak tanulmányozása céljából, illetve a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű csoportok múzeumi támogatása érdekében.

 

Nemcsak a múzeumi, de kulturális területen is újdonságnak számít az akkreditált továbbképzések között a projektben kidolgozott modulos képzési módszertan, melynek keretében a résztevők a kötelezően elvégzendő modul mellé a szabadon választhat modulokból saját igényeiknek megfelelően állíthatják össze a tanfolyam tananyagát.  A Múzeumi menedzserképzés címmel indított modulos továbbképzés célja, hogy a múzeumok vezetői olyan szakmai továbbképzést kapjanak, amely tartalmazza a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése törvényi előírás szerint kötelező elemeket (államháztartási és vezetési ismeretek), és amely mellé minden résztvevő maga válogathatja össze azokat a tanegységeket, amelyek elvégzésére a szakmai fejlődésük érdekében szükségük van.  

 

A múzeumi szakemberek és a pedagógusok ismereteinek bővítése céljából összesen 11 továbbképzési programot akkreditáltattunk, melyek között tantermi, blended és e-learning tanfolyamok egyaránt szerepelnek. A projekt kezdete óta 12 alkalommal szerveztünk ingyenes továbbképzéseket több, mint 300 fő, köztük múzeumi szakemberek, pedagógusok, illetve koordinátoraink és képzéseink oktatói részére.

 

Továbbra is várjuk a projekt keretében meghirdetésre kerülő ingyenesen elvégezhető képzéseinkre kulturális területen dolgozó szakemberek jelentkezését:

http://amimuzeumunk.hu/kepzesek/